آخرین وداع با مارادونا در خیابان های بوینس آیرس

آخرین وداع با مارادونا در خیابان های بوینس آیرس

صدها هزار نفر از هواداران فوتبال آرژانتین و عاشقان دیگو مارادونا، در مسیر انتقال پیکر او از بیمارستان تا کاخ ریاست جمهوری حضوریافتند تا برای آخرین بار با «پسرزرین فوتبال» آرژانتین وداع کنند. در روز بیست و پنج نوامبر، مارادونا در شصت سالگی دراثر سکته قلبی درگذشت.

صدها هزار نفر از هواداران فوتبال آرژانتین و عاشقان دیگو مارادونا، در مسیر انتقال پیکر او از بیمارستان تا کاخ ریاست جمهوری حضوریافتند تا برای آخرین بار با «پسرزرین فوتبال» آرژانتین وداع کنند. در روز بیست و پنج نوامبر، مارادونا در شصت سالگی دراثر سکته قلبی درگذشت.

تازه‌ترین ویدیو