درگیری در صحن علنی مجلس هنگ کنگ

درگیری در صحن علنی مجلس هنگ کنگ

انتخاب استاری لی، نماینده نزدیک به دولت مرکزی چین برای ریاست یکی از کمیسیون‌های کلیدی مجلس محلی هنگ کنگ به درگیری و آشوب در انجامید. این کمیسیون وظیفه تعیین چگونگی رأی‌گیری نهایی و نیز زمان رأی‌گیری برای لوایح دولتی را بر عهده دارد. در جریان این درگیری یک نماینده معترض مجروح شد و پنج نماینده دیگر از صحن مجلس اخراج شدند.

انتخاب استاری لی، نماینده نزدیک به دولت مرکزی چین برای ریاست یکی از کمیسیون‌های کلیدی مجلس محلی هنگ کنگ به درگیری و آشوب در انجامید. این کمیسیون وظیفه تعیین چگونگی رأی‌گیری نهایی و نیز زمان رأی‌گیری برای لوایح دولتی را بر عهده دارد. در جریان این درگیری یک نماینده معترض مجروح شد و پنج نماینده دیگر از صحن مجلس اخراج شدند.

تازه‌ترین ویدیو