طرح دولت برای برکسیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد

ویدیوها. طرح دولت برای برکسیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد

پس از سه روز بحث و بررسی در پارلمان بریتانیا، سرانجام طرح خروج از اتحادیۀ اروپا موسوم به برکسیت تصویب شد.

پس از سه روز بحث و بررسی در پارلمان بریتانیا، سرانجام طرح خروج از اتحادیۀ اروپا موسوم به برکسیت تصویب شد.

طرح خروج از این اتحاده که توسط دولت ارائه شده با ۴۹۴ رای مثبت در مقابل ۱۲۲ رای منفی تصویب شده است.

تایید این طرح از سوی پارلمان به دولت امکان می دهد برنامۀ برکیست را با ۵۰ ماده و اولویت معرفی شده به اجرا بگذارد.

تازه‌ترین ویدیو