پاکسازی شهر پس از سیل

ویدیوها. پاکسازی شهر پس از سیل

ده ها کامیون حامل سنگ های بزرگی هستند که در جریان وقوع سیل به داخل شهر دایکه در استان هونان چین رانده شده اند.

ده ها کامیون حامل سنگ های بزرگی هستند که در جریان وقوع سیل به داخل شهر دایکه در استان هونان چین رانده شده اند.

تازه‌ترین ویدیو