کودکان پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستان

کودکان پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستان

کودکان پناهجوی عمدتا عراقی و سوری در سید٬ در نزدیکی مرز کرواسی در حال برف بازی با پلیس صربستان هستند.

کودکان پناهجوی عمدتا عراقی و سوری در سید٬ در نزدیکی مرز کرواسی در حال برف بازی با پلیس صربستان هستند.

تازه‌ترین ویدیو