حادثه خبر نمی کند

ویدیوها. حادثه خبر نمی کند

عابران در خیابان آکسبریج محله شپردز بوش واقع در غرب لندن با فروریختن ناگهانی سقف ساختمانی بر پیاده رو وحشت زده شدند. خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب جدی ندید.

عابران در خیابان آکسبریج محله شپردز بوش واقع در غرب لندن با فروریختن ناگهانی سقف ساختمانی بر پیاده رو وحشت زده شدند. خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب جدی ندید.

تازه‌ترین ویدیو