مهاجران از صربستان وارد کرواسی می شوند

ویدیوها. مهاجران از صربستان وارد کرواسی می شوند

بیش از یکصد دستگاه اتوبوس برای انتقال مهاجران به برکاسوو (Berkasovo)، گذرگاه مرزی بین صربستان و کرواسی رسیدند. اتوبوسها از سوی صربستان و از طریق مرز جنوبی این کشور با مقدونیه به سوی گذرگاه مرزی گسیل شده بودند. هر اتوبوس بطور متوسط ۶۵ سرنشین داشت که عمدتا خانواده ها، کودکان و افراد مسن مهاجر بودند.

بیش از یکصد دستگاه اتوبوس برای انتقال مهاجران به برکاسوو (Berkasovo)، گذرگاه مرزی بین صربستان و کرواسی رسیدند. اتوبوسها از سوی صربستان و از طریق مرز جنوبی این کشور با مقدونیه به سوی گذرگاه مرزی گسیل شده بودند. هر اتوبوس بطور متوسط ۶۵ سرنشین داشت که عمدتا خانواده ها، کودکان و افراد مسن مهاجر بودند.

تازه‌ترین ویدیو