ورود مهاجران به اتریش

ورود مهاجران به اتریش

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.

تازه‌ترین ویدیو