ورود مهاجران به اتریش

ویدیوها. ورود مهاجران به اتریش

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.

تازه‌ترین ویدیو