زد و خورد در آتن پس از تصویب اصلاحات ریاضتی در پارلمان

زد و خورد در آتن پس از تصویب اصلاحات ریاضتی در پارلمان

در آتن مردم به نشانه اعتراض به تصویب قانونهای تازه ریاضت اقتصادی توسط پارلمان یونان تظاهرات می کنند. تظاهر کنندگان به سوی پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب می کنند. پلیس نیز برای پراکندن تظاهرکنندگان، به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب می کند.

در آتن مردم به نشانه اعتراض به تصویب قانونهای تازه ریاضت اقتصادی توسط پارلمان یونان تظاهرات می کنند. تظاهر کنندگان به سوی پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب می کنند. پلیس نیز برای پراکندن تظاهرکنندگان، به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب می کند.

تازه‌ترین ویدیو