تقلید صدای گوزن اروپایی

تقلید صدای گوزن اروپایی

بلاروس میزبان هفدهمین مسابقات قهرمانی صدای گوزن اروپایی است. شرکت کنندگان باید صدایی را که گوزنها در زمان جفت گیری از خود در می آورند، تقلید کنند.

بلاروس میزبان هفدهمین مسابقات قهرمانی صدای گوزن اروپایی است. شرکت کنندگان باید صدایی را که گوزنها در زمان جفت گیری از خود در می آورند، تقلید کنند.

تازه‌ترین ویدیو