گزارشی از فساد حکومت سرنگون شده بن علی در تونس

گزارشی از فساد حکومت سرنگون شده بن علی در تونس
نگارش از Euronews

این کاخ ریاست جمهوری تونس است. سکنه این کاخ بیش از یک ماه است که کشور را ترک کرده است.
 
ولی امروز اکثر مردم تونس می خواهند که او به کشور باز گردد و پاسخگوی غارت میلیادر ها یورو اموال عمومی باشد که از طریق معاملات غیر قانونی  صورت گرفته است.

مطالب مرتبط