شرکتهای اروپایی نگران خدمات ارزان رقبای چینی

شرکتهای اروپایی نگران خدمات ارزان رقبای چینی
نگارش از Euronews

اتحادیه اروپا در تامین مالی بزرگراههایی که در لهستان ساخته شده اند مشارکت دارد، اما بعضی از آنها بوسیله شرکتهای چینی ساخته شده اند. به همین دلیل صنایع راه و ساختمانی اروپا چین را متهم به ارائه ارزان خدمات خود می کنند.

از طرف دگر گفته می شود که چینی ها با این کار به پرداخت بدهیهای اروپا بخصوص پس از بحران مالی یونان، اسپانیا و پرتغال کمک می کنند.

اما آیا چین به حفظ یورو کمک می کند یا یک رقیب خطرناک است؟

پاسخ به این سوال در برنامه گزارشگر تا پنجشنبه:

مطالب مرتبط