چشم های سوزان خبرنگاران جنگ

چشم های سوزان خبرنگاران جنگ
نگارش از Euronews

سال ۱۹۸۶، زنی جوان برای دریافت یک صندوقچه ارتشی برگشت خورده به فرودگاه شارل دوگل پاریس می رود. صندوق حاوی وسایل شخصی خبرنگاری به نام جان پرود است که سال ۱۹۵۴ در جنگ های هندوچین کشته شده است.

گفتگوی این زن با همکاران او که موضوع فیلم «چشم های سوزان» است از همین نقطه شروع می شود. این دیالوگ نقش خبرنگاران جنگ را مورد سوال قرار می دهد. آیا خبرنگار تنها شاهدی بی طرف و یا مبارزی متعهد است؟ تاثیر جنگ بر آنها چگونه است؟ زن جوان در داستان و دنیای آنها غرق می شود. برای درک روایت مردانه آنها از جنگ او باید خود را فراموش کند.

«چشم های سوزان» ویدیوهای مستند نظامی و فیلم داستانی را به هم پیوند داده است. فیلم که به سفارش موسسه ارتباطات و تولیدات تصویری دفاع ملی و بدون دیالوگ از پیش نوشته شده ساخته شده است برای نمایش در بخش فیلم های کلاسیک جشنواره کن امسال انتخاب شد. «چشم های سوزان» به کارگردانی لوران رات، محسورکننده و سرشار از خاطرات خبرنگارانی است که بعضی از آنها با یادآروی تجربه ها و حتی هنگام روبروشدن با مرگ، به سختی می توانند چشم های سوزانشان را باز کنند.