مراسم ۱۳ آبان؛ نمایش «تابوت مذاکره با آمریکا» در تهران

مراسم ۱۳ آبان؛ نمایش «تابوت مذاکره با آمریکا» در تهران
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط