گفتگوی رو در روی پوتین و اردوغان در مورد سوریه و همه‌پرسی کردستان

گفتگوی رو در روی پوتین و اردوغان در مورد سوریه و همه‌پرسی کردستان
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط