داعش و گنج پنهان در کاخ مدفون اسرحدّون

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
داعش و گنج پنهان در کاخ مدفون اسرحدّون

داعشی ها زمانی که شهر موصل عراق را تصرف کردند، مقبره یونس نبی را منفجر و با خاک یکسان کردند اما از گنجینه و آثار باستانی مدفون در زیر مقبره غافل نشدند.

داعشی ها مقبره ها، آثار و بناهای تاریخی زیادی را از بین بردند اما قصر اسرحدّون، مدفون در زیر مقبره نابود شدۀ یونس نبی، را مستثنی داشتند.

مقبره یونس نبی در زیر پی و دیوارهای خود بنایی باستانی را پنهان داشت؛ کاخ «اسرحدّون»، پادشاه آشور، کاخی که برای باستان شناسان ناشناخته نبود اما حفاری در آن بخاطر ترس از متزلزل شدن بنای مقبرۀ یونس پیامبر سالها پیش متوقف شده بود.

داعشی ها مقبره ها، آثار و بناهای تاریخی زیادی را از بین بردند اما قصر مدفون اسرحدّون را نه تنها مستثنی داشتند بلکه بطور حساب شده و با هدف کشف و فروش آثار باستانی در کاخ مدفون در دل خاک به حفاری و جستجو پرداختند.

کاخ اسرحدّون در زیر مقبرۀ نابود شدۀ یونس پیامبر در نیمۀ شرقی شهر موصل قرار دارد که اکنون پس از حدود سه سال توسط ارتش عراق آزاد شده است.

اسرحدّون پادشاه امپراتوری آشور در قرن هفتم پیش از میلاد و پدر «آشوربانیپال»، آخرین پادشاه مقتدر آشور بود.