خطر گرفتاری اقتصاد بریتانیا به رکود تا حدی از بین رفته است

خطر گرفتاری اقتصاد بریتانیا به رکود تا حدی از بین رفته است
نگارش از Euronews

تحقیقات موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت نشان میدهد از ماه فوریه تا کنون فعالیتهای اقتصادی در بریتانیا روندی صعودی داشته و شاخص این موسسه بالای رقم ۵۰ واحد بوده است.

تحقیقات موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت نشان میدهد از ماه فوریه تا کنون فعالیتهای اقتصادی در بریتانیا روندی صعودی داشته و شاخص این موسسه بالای رقم ۵۰ واحد بوده است. بخشهای تولید و ساخت و ساز بهترین آمار رشد را به خود اختصاص داده اند.

بدین ترتیب تردید و بیم نسبت به گرفتاری اقتصاد بریتانیا به رکود پس از برکسیت تاحدی از بین رفته است.

در این بین اجرای سیاستهای پولی حمایتی بانک مرکزی بریتانیا از جمله کاهش نرخ بهره خود برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ نقش مثبت مهمی را ایفا کرده است.

مطالب مرتبط