تنزل رتبه اعتباری دویچه بانک توسط موسسه مودی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنزل رتبه اعتباری دویچه بانک توسط موسسه مودی

موسسه اعتبارسنجی مودی رتبه اعتباری بانک آلمانی دویچه بانک را یک درجه کاهش داد.

مودی می گوید طرح استراتژیک دویچه بانک برای رسیدن به رشد و تقویت فعالیتهای خود دارای ریسک است. از سوی دیگر به اعتقاد موسسه مودی عملکرد دویچه بانک طی چند فصل اخیر بسیار ضعیف بوده است.

دویچه بانک، یکی از بزرگترین بانکهای آلمان مدتهاست با بحران بدهی ها و پرونده ها و دعاوی متعدد حقوقی دست به گریبان است.