تظاهرات مخالفان و موافقان پناهجویان در اسلواکی و لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مخالفان و موافقان پناهجویان در اسلواکی و لهستان

حدود یک هزار نفر روز شنبه دوازدهم سپتامبر در براتیسلاو، پایتخت اسلواکی علیه پناهجویان تظاهرات کردند. این درحالی بود که گروهی دیگر در محلی نه چندان دور، تظاهراتی به نفع پناهجویان برگزار کرده بودند.

مخالفان که از احزاب و جریانهای ناسیونالیست بودند، بنرهایی علیه مهاجران مسلمان با خود حمل می کردند و شعارمی دادند: «اسلواکی برای اسلواک ها»

عده ای نیز از سایر کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک، آلمان، هلند و بلژیک در بین تظاهرکنندگان بودند.

اسلواکی از پذیرش مهاجران مسلمان سر باز زده و تنها متعهد به قبول تعداد محدودی پناهجوی مسیحی شده است. دولت اسلواکی اتهام تبعیض نژادی را رد کرده و نداشتن مسجد و عدم توانایی ادغام مسلمانان در جامعه را دلیل عدم پذیرش این پناهجویان عنوان کرده است.

هزاران نفر نیز در خیابانهای ورشو، پایتخت لهستان در ارتباط با پناهندگان تظاهراتی مخالف و موافق برگزار کردند.

تعداد مخالفان پذیرش پناهجویان که تحت سازماندهی ناسیونالیستهای راست افراطی به خیابان آمده بودند ده هزار نفر تخمین زده شده است. همزمان، روز شنبه دوازدهم ماه سپتامبر تظاهراتی نیز به نفع پناهجویان در چند شهر دیگر لهستان برگزار شد.