تعدادی زخمی بر اثر برخورد قطار با لوکوموتیو در بلغارستان

تعدادی زخمی بر اثر برخورد قطار با لوکوموتیو در بلغارستان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بر اثر برخورد یک قطار با یک لوکوموتیو در مسیر بلغارستان به استانبول، نه نفر از جمله تعدادی جهانگرد آلمانی، اسپانیایی و پرتغالی زخمی شدند.

خبر کوتاه

بر اثر برخورد یک قطار با یک لوکوموتیو در مسیر بلغارستان به استانبول، نه نفر از جمله تعدادی جهانگرد آلمانی، اسپانیایی و پرتغالی زخمی شدند.

مطالب مرتبط