فروریختن ناگهانی آپارتمانی در حومه مادرید

فروریختن ناگهانی آپارتمانی در حومه مادرید
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آپارتمانی در حومه شهر مادرید اسپانیا چند ساعت پس از ایجاد ترکی در بدنه ساختمان به طور کامل فروریخت. پس از ایجاد این ترک که حدود ساعت ۴ صبح

خبر کوتاه

آپارتمانی در حومه شهر مادرید اسپانیا چند ساعت پس از ایجاد ترکی در بدنه ساختمان به طور کامل فروریخت.

پس از ایجاد این ترک که حدود ساعت ۴ صبح رخ داد، تمامی ساکنان آن و ساختمان های اطراف تخلیه شدند و در این حادثه فردی آسیب ندیده است.
هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست.

مطالب مرتبط