گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین
نگارش از Euronews

خبر کوتاه گروهی از پایتخت نشینان اوکراینی با گردهمایی در میدان پارلمان کی یف به افزایش قبوض گاز و برق و آب اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت ها از سوی

خبر کوتاه
گروهی از پایتخت نشینان اوکراینی با گردهمایی در میدان پارلمان کی یف به افزایش قبوض گاز و برق و آب اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت ها از سوی دولت آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین شدند.

مطالب مرتبط