درگیری های خشونت آمیز در بروندی

درگیری های خشونت آمیز در بروندی

پلیس در حومه پایتخت بروندی پس از اینکه تظاهرکنندگان معترض به تمدید سه ساله ریاست جمهوری به آنان سنگ پرت کردند، از تیراندازی و گاز اشک آور استفاده کرد. ماموران پلیس همچنین در جریان درگیری های ناحیه بوتارره به روی صدها تظاهرکننده، آتش گشودند.

پلیس در حومه پایتخت بروندی پس از اینکه تظاهرکنندگان معترض به تمدید سه ساله ریاست جمهوری به آنان سنگ پرت کردند، از تیراندازی و گاز اشک آور استفاده کرد. ماموران پلیس همچنین در جریان درگیری های ناحیه بوتارره به روی صدها تظاهرکننده، آتش گشودند.

تازه‌ترین ویدیو