لغزش زمین در مونته نگرو

لغزش زمین در مونته نگرو

لغزش زمین در مونته نگرو باعث ایجاد حفره ای بطول یکصد و به عمق یک متر در بزرگراه سنتین یه بودوا شد.

لغزش زمین در مونته نگرو باعث ایجاد حفره ای بطول یکصد و به عمق یک متر در بزرگراه سنتین یه بودوا شد.

تازه‌ترین ویدیو