"قتل نمتسف عبور از خط قرمز بود"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
"قتل نمتسف عبور از خط قرمز بود"

ایرینا خاکامادا یکی از نزدیکترین دوستان بوریس نمتسف بود.

این دو با همراهی هم در سال 2000 میلادی شاخه جدیدی در حزب لیبرال اتحاد نیروهای راست ایجاد کردند.

در سالهای نود میلادی این دو دوست و هم مسلک عضو دولت بوریس بلتسین شدند.

وی درباره آقای نمتسف می گوید: «او خیلی حساس و صادق بود و هر روز تندروتر از گذشته میشد. اما همیشه صلح طلب بود، او حتی اغلب به سازشکاری متهم میشد.»

اما مرگ آقای نمتسف چه تاثیری در صحنه سیاسی روسیه می گذارد؟

خانم خاکامادا در پاسخ به این پرسش می گوید: «قتل بوریس نمتسف می تواند از منظر کاملا متفاوتی بر روی شرایط روسیه تاثیر بگذارد. ممکن است این تاثیر فوری نباشد، اما پس از این اتفاق توسعه روسیه می تواند در مسیر متفاوتی قرار گیرد.»

وی پیش تر گفته بود که قتل نمتسف، عبور از خط قرمز بود و مخالفان تا رسیدن به هدفشان مبارزه ادامه خواهند داد.