مدرسۀ به خاک و خون کشیده شده پیشاور بازگشایی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدرسۀ به خاک و خون کشیده شده پیشاور بازگشایی می شود

خبر کوتاه

مدرسه ای در پیشاور پاکستان که طالبان دانش آموزان را ماه دسامبر در آن به خاک و خون کشید فعالیتش را از سر می گیرد. این حمله با ۱۴۱ قربانی مرگبارترین حمله طالبان در پاکستان به شمار می رود، حمله ای که انزجار و محکومیت جهانیان را در پی داشت.