شراب با انگورهای یخزده

شراب با انگورهای یخزده

ورتزبورگ آلمان یکی از کانونهای تولید شرابهای یخی است. ماه دسامبر بهترین زمان برای برداشت انگورهای یخزده است تا شرابهای سال آینده تهیه شود.

ورتزبورگ آلمان یکی از کانونهای تولید شرابهای یخی است. ماه دسامبر بهترین زمان برای برداشت انگورهای یخزده است تا شرابهای سال آینده تهیه شود.

تازه‌ترین ویدیو