تظاهرات اعتراضی در توگو به خشونت گرایید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات اعتراضی در توگو به خشونت گرایید

خبر کوتاه

معترضان توگویی در اعترض علیه دولت فور ناسینگبه، رئیس جمهوری با حضور در خیابان های لومه، پایتخت به سوی پارلمان این کشور به راه افتادند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک آور متوسل شد.

حامیان دولت نیز روز جمعه تظاهرات جداگانه ای در پایتخت به راه انداختند.