عذرخواهی «اوبر» از حمله به منتقدان

عذرخواهی «اوبر» از حمله به منتقدان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه
یکی از مدیران ارشد «اوبر» گفت شرکتش می بایست تیمی از محققان را بخدمت گیرد تا به روی منتقدانش در رسانه ها، خصوصا خانمی خبرنگار، خاک ذلت بپاشند و بخاطر انتقادها و گفته هایشان آنها را پیشمان کنند. امیل مایکل ساعاتی بعد از گفته خود عذرخواهی کرد.

شرکت «اوبر» مستقر در سان فرانسیسکو، از طریق تلفن هوشمند و با یافتن موقعیت خودروها هم سفری مسافران با رانندگان در نزدیکی و در دسترس را ممکن اما خوشحالی تاکسیرانان را بی تردید ناممکن می کند.

پایین آوردن قیمت تاکسی ها، غیرقانونی بودن و ارائه خدمات ناامن از جمله ایرادات و انتقاداتی است که منتقدان به اوبر وارد می کنند.

مطالب مرتبط