"ماما حوا " به جوانان سومالی آموزش می دهد تا نسل دیگری از دست نرود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
"ماما حوا " به جوانان سومالی آموزش می دهد تا نسل دیگری از دست نرود

آیا هنوز هم می توان به آیندۀ سومالی چشم امیدی دوخت؟ کشوری که در صدر کشورهای ورشکشتۀ دنیاست؟

“حوا عدن محمد” هرگز امید خود را از دست نداده است. در “گالکایو” به دیدار او رفتیم. شهری که هنگام سفر ما باری دیگر طعمۀ خشونت گروه های مسلح و دزدان دریایی بود.

با وجود خطرات و موقعیت اضطراری، او ما را به دیدار فراموش شدگان جنگ می برد. افرادی که سعی دارند با کمک این زن آیندۀ جدیدی بسازند.

سازمان ملل متحد از طریق جایزۀ نانسِن از تلاش های این زن قدر دانی کرده است.

برنامه این ماه “زنان مبارز” به زندگی این زن استثنایی اختصاص داده شده است.