ارزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا

کارنامه عملکرد رئیس کمیسیون اروپا؛ آیا تعهدات و وعده‌های سال گذشته محقق شد؟

اتحادیه اروپا از زمان سخنرانی سال گذشته خانم فن‌ در لاین تاکنون چهار دور جدید تحریم علیه روسیه اعمال کرده است که مجموع این تحریم‌ها را به یازده بسته رسانده است.

تازه‌ترین ویدیو