تصاویری از جنگ اوکراین

تصاویری از هدف موشک قرار گرفتن سربازان اوکراینی در نزدیکی باهموت

تصاویری از هدف موشک قرار گرفتن سربازان اوکراینی در نزدیکی باهموت

تصاویری از هدف موشک قرار گرفتن سربازان اوکراینی در نزدیکی باهموت

سربازان اوکراینی از یک کامیون نظامی بیرون پریدند و برای حفر خندق در نزدیکی باهموت در شرق کشور آماده شدند.

اما هنوز دست به کار نشده بودند که صدا موشک‌ها را شنیدند و هر کدام جایی سنگر گرفتند و روی زمین دراز کشیدند.

این موشک‌ها در فاصله کمتر از ۵۰ متری آن‌ها سقوط می‌کرد و منفجر می‌شد.

تازه‌ترین ویدیو