مدرسه انرژی؛ برنامه‌ای برای آموزش بهینه مصرف انرژی به کودکان

مدرسه انرژی؛ برنامه‌ای برای آموزش بهینه مصرف انرژی به کودکان

با همکاری The European Commission

صرفه‌جویی در مصرف انرژی را می‌توان مثل ریاضیات و زبان در مدرسه آموخت.

تازه‌ترین ویدیو