گفتگو با یک همجنسگرای ایرانی پناهنده

گفتگو با یک همجنسگرای ایرانی پناهنده
نگارش از Euronews

در ایران، همجنسگرایان با خطر اعدام روبرو هستند. آنان از بیم برخوردهایی که ممکن است با آنها شود، از ابراز هویت جنسی خود هراس دارند. با یکی از همجنسگرایانی که در ترکیه پناهنده شده است، به گفتگو نشسته ایم. او می گوید که مقامات، او و دوست پسرش را تهدید کرده اند. او به دلایل امنیتی، در این گفتگو چهره خود را نشان نمی دهد.

مطالب مرتبط