حمله به تعدادی از بانکهای تهران با تفنگ ساچمه ای

حمله به تعدادی از بانکهای تهران با تفنگ ساچمه ای
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط