کمک رسانی به ناخداهای گیر افتاده در یخبندان دانوب

کمک رسانی به ناخداهای گیر افتاده در یخبندان دانوب
نگارش از Euronews

خبر کوتاه امدادگران رومانیایی موفق به تامین آب آشامیدنی و غذا برای سرنشینان کشتی های متوقف شده در یخبندان رودخانه دانوب شدند.

خبر کوتاه

امدادگران رومانیایی موفق به تامین آب آشامیدنی و غذا برای سرنشینان کشتی های متوقف شده در یخبندان رودخانه دانوب شدند. هشت ناخدا در دو کشتی چند روزی است که به دام یخبندان افتاده اند. بخشی از رودخانه دانوب یخ زده و امکان تردد وجود ندارد.

مطالب مرتبط