کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان

کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دانشمندان آلمانی می گویند رد پای یک دایناسور سی تنی را در نزدیکی هانوفر کشف کرده اند. این رد پا در مسیری به طول پنجاه متر یافت شده و قطر

خبر کوتاه

دانشمندان آلمانی می گویند رد پای یک دایناسور سی تنی را در نزدیکی هانوفر کشف کرده اند.

این رد پا در مسیری به طول پنجاه متر یافت شده و قطر هر کدام از آنها یک و دو دهم متر گزارش شده است.

مطالب مرتبط