چیدمان هنری به یاد قربانیان خشونت جنسی

چیدمان هنری به یاد قربانیان خشونت جنسی

یک چیدمان هنری در کوزوو به یاد قربانیان خشونت های جنسی در جریان جنگ داخلی به نمایش در آمد. این اثر هنری شامل پنج هزار لباس است که بر روی بند رخت آویخته شده اند. شمار دقیقی از زنان قربانی خشونت جنسی در جریان جنگ وجود ندارند، اما سازمان های غیر دولتی این شمار را هزاران نفر عنوان کرده اند.

یک چیدمان هنری در کوزوو به یاد قربانیان خشونت های جنسی در جریان جنگ داخلی به نمایش در آمد. این اثر هنری شامل پنج هزار لباس است که بر روی بند رخت آویخته شده اند. شمار دقیقی از زنان قربانی خشونت جنسی در جریان جنگ وجود ندارند، اما سازمان های غیر دولتی این شمار را هزاران نفر عنوان کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو