اوج گیری «جت من» در آسمان دوبی

اوج گیری «جت من» در آسمان دوبی

ایو روسی Yves Rossy و ونس رفت Vince Reffett دو جت من هستند که با بالهایی مجهز به موتور جت بر فراز اسمان دوبی، اولین عملیات پرواز دونفره انسانی را بالای جزیره معروف نخلی شکل دوبی به نمایش درآوردند.

ایو روسی Yves Rossy و ونس رفت Vince Reffett دو جت من هستند که با بالهایی مجهز به موتور جت بر فراز اسمان دوبی، اولین عملیات پرواز دونفره انسانی را بالای جزیره معروف نخلی شکل دوبی به نمایش درآوردند.

تازه‌ترین ویدیو