یونان فهرست اصلاحات اقتصادی خود را به حوزه پولی یورو اعلام می کند

یونان فهرست اصلاحات اقتصادی خود را به حوزه پولی یورو اعلام می کند
نگارش از Euronews

آتن امروز سه شنبه فهرست اصلاحات اقتصادی خود را با یک روز تاخیر به حوزه پولی یورو اعلام می کند. این اصلاحات عمدتا بر مبارزه با فرار مالیاتی و فساد

آتن امروز سه شنبه فهرست اصلاحات اقتصادی خود را با یک روز تاخیر به حوزه پولی یورو اعلام می کند.

این اصلاحات عمدتا بر مبارزه با فرار مالیاتی و فساد متمرکز است.

از یکسو الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان بر تسهیل بازپرداخت بدهی های آتن تاکید دارد. از سوی دیگر حوزه پولی یورو و در راس آنها آلمان ادامه برنامه نجات مالی را مشروط به اصلاحات اقتصادی، بویژه صرفه جویی و افزایش مالیات ها کرده است.

در این میان شهروندان یونان هم چندان اعتمادی به اروپا ندارند. یکی از شهروندان آتن با اشاره به مقام های یونان گفت: «آنها به هر طریقی سعی دارند با تحمیل باورهای خود، سلطه شان را بر اروپا حفظ کنند. یونان نخستین تجربه آنهاست. ما موش آزمایشگاهی آنها شده ایم.»

دیگری افزود: « چطور ممکن است که آلمان این همه از اتحادیه اروپا پول درآورد. تنها اقتصادی است که توانسته به خوبی پیش برود و حالا اینقدر سختگیر شده است.»

یونان که درصدد ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت باقیمانده بسته نجات مالی است ناگزیر از جلب موافقت رهبران حوزه پولی یورو و وام دهندگان بین المللی است.

با گذشت چند هفته از به قدرت رسیدن الکسیس سیپراس، نشانه هایی از بروز شکاف در بدنه سیریزا، حزب متبوع او به چشم می خورد. نخست وزیر یونان از یکسو باید در داخل کشور پاسخگوی وعده های انتخاباتی اش باشد و از سوی دیگر درصدد جلب توجه شرکای اروپایی برای برون رفت از بحران مالی باشد.

مطالب مرتبط