یورش مهاجران آفریقایی به مرز قلمرو اسپانیا

یورش مهاجران آفریقایی به مرز قلمرو اسپانیا

نزدیک به یکصد مهاجر آفریقایی از مانع و نرده ای شش متری و تیغ دار در مرز قلمرو اسپانیای بالا رفتند. حدود پانزده نفر از این افراد بمدت پنج ساعت از نرده و مانع پایین نیامدند و پلیس ضد شورش مجبور شد با استفاده از یک نردبان به بالای حصار رود و با آنها صحبت کند

نزدیک به یکصد مهاجر آفریقایی از مانع و نرده ای شش متری و تیغ دار در مرز قلمرو اسپانیای بالا رفتند. حدود پانزده نفر از این افراد بمدت پنج ساعت از نرده و مانع پایین نیامدند و پلیس ضد شورش مجبور شد با استفاده از یک نردبان به بالای حصار رود و با آنها صحبت کند

تازه‌ترین ویدیو