ٔNOCOMMENT

تصاویری از دختران و زنان اوکراینی به هنگام آموزش نظامی

در این ویدئو گروهی از دختران و زنان اوکراینی در حین آموزش نظامی در جایی در حومه کی‌یف، پایتخت به تصویر کشیده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از ۴۲ هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می‌کنند. کارزاری موسوم به «زنان را مسلح کنید» با فراهم آوردن یونیفورم و تجهیزات، به سربازان زن اوکراین یاری می‌رساند.

در این ویدئو گروهی از دختران و زنان اوکراینی در حین آموزش نظامی در جایی در حومه کی‌یف، پایتخت به تصویر کشیده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از ۴۲ هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می‌کنند. کارزاری موسوم به «زنان را مسلح کنید» با فراهم آوردن یونیفورم و تجهیزات، به سربازان زن اوکراین یاری می‌رساند.

تازه‌ترین ویدیو