چهارراه فرهنگ‌ها؛ ساخت شمشیرهای آهنین پیونددهندهٔ تاریخ چین و اروپا

چهارراه فرهنگ‌ها؛ ساخت شمشیرهای آهنین پیونددهندهٔ تاریخ چین و اروپا

A co-production by

«شمشیرهای اروپایی برای حمله با تیزی نوک ‌ساخته می‌شوند، بنابراین برخلاف شمشیر چینی تیزی لبهٔ چندانی ندارند.»

تازه‌ترین ویدیو