تصاویری از هجوم شهروندان افغانستان برای دریافت گذرنامه

ویدیوها. تصاویری از هجوم شهروندان افغانستان برای دریافت گذرنامه

حکومت طالبان از دو روز پیش روند صدور گذرنامه را از سر گرفته و روزانه مردم زیادی در کابل، پایتخت افغانستان برای دریافت گذرنامه خود در برابر اداره مربوطه صف می‌کشند. در میان این افراد دانش‌آموزان، دانشجویان، افرادی که می‌خواهند برای درمان به خارج از کشور بروند و بسیاری دیگر از شهروندانی که برای فرار از حکومت طالبان در پی مهاجرت هستند، دیده می‌شوند. عالم گل حقانی، سرپرست اداره گذرنامه می‌گوید که روزانه بین ۵ تا ۶ هزار گذرنامه برای متقاضیان صادر می‌شود.

حکومت طالبان از دو روز پیش روند صدور گذرنامه را از سر گرفته و روزانه مردم زیادی در کابل، پایتخت افغانستان برای دریافت گذرنامه خود در برابر اداره مربوطه صف می‌کشند. در میان این افراد دانش‌آموزان، دانشجویان، افرادی که می‌خواهند برای درمان به خارج از کشور بروند و بسیاری دیگر از شهروندانی که برای فرار از حکومت طالبان در پی مهاجرت هستند، دیده می‌شوند. عالم گل حقانی، سرپرست اداره گذرنامه می‌گوید که روزانه بین ۵ تا ۶ هزار گذرنامه برای متقاضیان صادر می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو