کباب موش می‌خورید؟

ویدیوها. کباب موش می‌خورید؟

کباب موش می‌خورید؟ این پرسش نوجوانان مالاوی از رانندگان خودروهای عبوری است که می‌خواهند موش‌های کباب‌شده خود را به آنها بفروشند. در منطقه انچئو مالاوی پس از برداشت محصول در زمین‌های کشاورزی، نوجوانان موش‌ها را شکار کرده و به سیخ می‌کشند. با شیوع کرونا، دسترسی مردم فقیر این کشور آفریقایی به گوشت به شدت کاهش یافته و حتی دولت نیز مردم را به استفاده از منابع پروتئینی طبیعی به رغم پیامدهای زیست‌محیطی دعوت کرده است.

کباب موش می‌خورید؟ این پرسش نوجوانان مالاوی از رانندگان خودروهای عبوری است که می‌خواهند موش‌های کباب‌شده خود را به آنها بفروشند. در منطقه انچئو مالاوی پس از برداشت محصول در زمین‌های کشاورزی، نوجوانان موش‌ها را شکار کرده و به سیخ می‌کشند. با شیوع کرونا، دسترسی مردم فقیر این کشور آفریقایی به گوشت به شدت کاهش یافته و حتی دولت نیز مردم را به استفاده از منابع پروتئینی طبیعی به رغم پیامدهای زیست‌محیطی دعوت کرده است.

تازه‌ترین ویدیو