مخالفت نمادین با ادغام شرکت داروسازی و کشاورزی

ویدیوها. مخالفت نمادین با ادغام شرکت داروسازی و کشاورزی

اقدام نمادین گروه های مدافع محیط زیست مقابل ساختمان کمیسیون اروپا علیه برنامه دولت آلمان برای ادغام شرکت داروسازی بایر و شرکت صنایع کشاورزی و بیولوژیکی مونساتو آمریکا.

اقدام نمادین گروه های مدافع محیط زیست مقابل ساختمان کمیسیون اروپا علیه برنامه دولت آلمان برای ادغام شرکت داروسازی بایر و شرکت صنایع کشاورزی و بیولوژیکی مونساتو آمریکا.

تازه‌ترین ویدیو