اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی در بلژیک

ویدیوها. اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی در بلژیک

پلیس بلژیک برای پراکنده کردن معترضان پس از درگیری در جریان یک تظاهرات در بروکسل، به دستگاه آب پاش متوسل شد. حدود ۶۰ هزار نفر از شهروندان پایتخت بلژیک در اعتراض به طرحهای اصلاح اجتماعی به خیابانها آمدند. احتمال افزایش حداقل ساعات کار به ۴۵ ساعت در هفته تحت شرایط خاص، از جمله این اصلاحات است.

پلیس بلژیک برای پراکنده کردن معترضان پس از درگیری در جریان یک تظاهرات در بروکسل، به دستگاه آب پاش متوسل شد. حدود ۶۰ هزار نفر از شهروندان پایتخت بلژیک در اعتراض به طرحهای اصلاح اجتماعی به خیابانها آمدند. احتمال افزایش حداقل ساعات کار به ۴۵ ساعت در هفته تحت شرایط خاص، از جمله این اصلاحات است.

تازه‌ترین ویدیو