دزدی از بانک با لودر

دزدی از بانک با لودر

چگونه می توانیم یک دستگاه خودپرداز بانک را بدزدیم؟ این نه فیلم جیمز باند است نه یک صحنه بازسازی شده، بلکه صحنه دزدی از یک بانک در شهر رینگه دانمارک است. دزدان دستگاه خودپرداز بانک را شبانه با لودر از جا کندند، سپس آن را در خودرو دیگری بار زده و از محل دور شدند.

چگونه می توانیم یک دستگاه خودپرداز بانک را بدزدیم؟ این نه فیلم جیمز باند است نه یک صحنه بازسازی شده، بلکه صحنه دزدی از یک بانک در شهر رینگه دانمارک است. دزدان دستگاه خودپرداز بانک را شبانه با لودر از جا کندند، سپس آن را در خودرو دیگری بار زده و از محل دور شدند.

تازه‌ترین ویدیو