گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

ویدیوها. گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

گدازه های آتشفشانی در پاهویای هاوایی کم کم گسترش می یابد. گارد ملی برای تامین امنیت مردم بسیج شده است.

گدازه های آتشفشانی در پاهویای هاوایی کم کم گسترش می یابد. گارد ملی برای تامین امنیت مردم بسیج شده است.

تازه‌ترین ویدیو