شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

صدها تن از نوجوانان اوکراینی در خیابان های شهر لووف گردهم آمدند تا در آب بازی جشن «دوشنبه خیس» شرکت کنند. این جشن ریشه در سنت جشن عید پاک نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها دارد.

صدها تن از نوجوانان اوکراینی در خیابان های شهر لووف گردهم آمدند تا در آب بازی جشن «دوشنبه خیس» شرکت کنند. این جشن ریشه در سنت جشن عید پاک نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها دارد.

تازه‌ترین ویدیو